Ga naar content
Morsestraat 4
3846 CW Harderwijk

Algemene voorwaarden

Glaszettersbedrijf Van den Berg v.o.f. / Glasgroothandel Van den Berg v.o.f. beiden handelend onder de naam Van den Berg Glas gevestigd Galvanistraat 22 te Harderwijk. KvKnr 08104878 / 08132389. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1
Definitie Onder “Gebruiker” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene Voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen. Onder “Wederpartij” wordt verstaan degene die de gelding van de Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard

Onder “Consument” wordt verstaan een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die tevens de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op overeenkomsten tussen de Gebruiker en een Consument, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 2
Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (uitvoering van) overeenkomsten en al het overige rechtsverkeer (hierna genoemd “transacties”) tussen Gebruiker en haar Wederpartij, tenzij schriftelijk ondubbelzinnig anders is overeengekomen. 2. Deze voorwaarden prevaleren altijd boven de gehanteerde voorwaarden van de Wederpartij. 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij door Gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen behoudens indien en voor zover Gebruiker schriftelijk en ondubbelzinnig de toepasselijkheid daarvan heeft aanvaard. 4. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd. 5. Een Wederpartij die onder deze voorwaarden met de Gebruiker een transactie heeft gesloten, wordt geacht ook bij latere transacties tussen partijen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Aan Particulieren worden deze Algemene Voorwaarden altijd en tijdig ter hand gesteld.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Aanbiedingen, prijsopgaven, begrotingen, tekeningen, brochures of andere bescheiden van Gebruiker zijn steeds onverplicht en vrijblijvend. 2. Gebruiker heeft het recht om bestellingen en opdrachten zonder opgaven van redenen te weigeren. 3. Alle prijzen zijn steeds exclusief wettelijk verschuldigde BTW, tenzij schriftelijk anders is overeen-gekomen. Aan consumenten is de aangeboden prijs altijd inclusief wettelijk verschuldigde BTW

Artikel 4 Levertijd en transport
1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
1. Indien de Wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij is gesteld en door de Gebruiker is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.
2. Werkzaamheden die niet door de Gebruiker worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van de levertijden of werk van Gebruiker, moeten tijdig aan gebruiker worden gemeld. Indien de overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden, is Gebruiker niet schadeplichtig jegens de wederpartij.
3. Wederpartij is verplicht de goederen op de overeengekomen leverdatum, of uiterlijk aan het einde van de afleveringstermijn , af te nemen. Indien de Wederpartij met de afname in gebreke blijft zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan op een door ons in redelijkheid te bepalen plaats, dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te beschouwen, onverminderd onze overige rechten, waaronder die op een schadevergoeding.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
1. De door Gebruiker afgeleverde goederen blijven ons eigendom totdat Wederpartij alles van de desbetreffende goederen en de aflevering daarvan aan Gebruiker verschuldigde bedragen geheel heeft voldaan.
2. Daarnaast blijven alle aan de Wederpartij geleverde goederen in eigendom tot zekerheid aan Gebruiker voorbehouden voor alle vorderingen, ook wegens kosten, schaden, welke Gebruiker, uit welken hoofde ook, al dan niet in verband met de verrichte diensten, op Wederpartij mochten hebben of na aflevering verkrijgen.
3. Wederpartij is niet bevoegd goederen ter zake waarvan nog gelden aan Gebruiker verschuldigd zijn te vervreemden, te verwerken, of te bezwaren tenzij die handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs of restantkoopprijs niettegenstaande andersluidend beding onverwijld ten volle opeisbaar.
4. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of enige andere verplichtingen welke voor Wederpartij uit enige met Gebruiker gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, als ook in geval van faillissement, surséance van betaling, stilliggen of liquidatie van de onderneming van Wederpartij, wanneer enig beslag op Wederpartij zijn goederen of vordering wordt gelegd, wanneer Wederpartij onder curatele is gesteld, of wanneer hij / zij overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden, wordt Wederpartij geacht van rechtswege in gebreke te zijn, en hebben Gebruiker naar eigen keuze het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering met de Wederpartij gesloten overeenkomst/overeenkomsten geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden zijn en zulks alles onverminderd onze aanspraken op volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten.
5. In de omstandigheden als in vorig lid bedoeld is Gebruiker gerechtigd de Gebruiker in eigendom toebehorende goederen terug te nemen. Wederpartij is onherroepelijk gehouden om alle medewerking aan deze terugname te verlenen. Wederpartij dient de goederen aan ons aan te wijzen en verleent Gebruiker onherroepelijk het recht om alle ruimten waar de goederen zich redelijkerwijs zouden kunnen bevinden te betreden aldus het recht van terugneming uit te oefenen.

Artikel 6 Overmacht
1. Indien blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst voor Gebruiker ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling van de omstandigheden welke verdere uitvoering bezwaarlijk of (tijdelijk dan wel blijvend) onmogelijk maakt.
2. Onder overmacht valt in elk geval te verstaan elke van de Gebruiker onafhankelijk gebeurtenis en/of omstandigheid , ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst te voorzien, de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt alsmede, voor zover daaronder niet begrepen;
- Burger(oorlog) en oproer (ook buiten Nederland), gehele of gedeeltelijke mobilisatie.
- Epidemieën.
- Brand en andere storingen
- Stopzetting van de productie van het opgegeven product.
- Transportmoeilijkheden, werkstaking of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting.
- Diefstal of verduistering uit loodsen, werkplaatsen of transportmiddelen van Gebruiker en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen. - Niet of niet tijdige leveringen aan Gebruiker door toeleveranciers.
- Niet of niet tijdig uitvoering van door Gebruiker aan derden uitbestede werkzaamheden.
- In- en uitvoerverboden.
 Maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken, alsmede (elke) andere omstandigheid, waardoor de normale gang bij Gebruiker wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden verlangd.

Artikel 7 Veiligheid en Aansprakelijkheid
1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De Wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.
2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Voor Particulieren geldt hiervoor omgeving Woonhuis.
3. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
4. Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
5. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbaar opzet of grove schuld van hem/haarzelf of van degenen waarvan hij bij uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.
6. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. De Gebruiker is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

Artikel 8 Garanties en Reclamatie glas
1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Gebruiker zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN normen.
2. De Wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan de Gebruiker schriftelijk verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing, een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de Gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
3. De Wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf enz., een of meerdere speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.
4. Indien door de fabrikant al dan niet via de Gebruiker, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst glas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot aansprakelijkheid van de Gebruiker voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de Gebruiker eveneens geen garantie verstrekt.
5. De Wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van het glas gesloten overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.
6. De Gebruiker garandeert dat het glas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
7. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer-of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.
8. Reclamaties ter zake van door Gebruiker geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden, diensten en/ of facturen moeten binnen 2 werkdagen bij Gebruiker schriftelijk en inhoudelijk gemotiveerd zijn ingediend op straffe van verval van aanspraken.
9. Deze termijn vangt aan op het moment van respectievelijk aflevering van zaken, gereedkomen van werkzaamheden, diensten of de factuurdatum.
10. Wederpartijd heeft geen recht op reclamatie vanwege afwijkingen mits deze vallen binnen de grenzen van Richtlijn 89/106 /EEG van de Raad voor Vlakglas en de daaruit voortvloeiende beschikkingen van de Europese Commissie.

Artikel 9 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen moeten de betalingen door de Wederpartij geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Voor de Consument moeten de betalingen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet betaald zijn van enig factuur op de vervaldatum zijn onmiddellijk opeisbaar alle bedragen krachtens enige andere factuur. Wij behouden ons het recht voor een in een dergelijk geval verdere leveringen uit te stellen of geheel stop te zetten.
3. In geval van het niet of niet tijdige betaling door Wederpartij zijn wij gerechtigd de Wederpartij een rente te berekenen volgens de dan geldende wet- en regelgeving, te berekenen vanaf factuurdatum, alsmede van Wederpartij te vorderen de vergoeding van alle buitengerechtelijke, juridische en overige gemaakte kosten.
4. Indien wij genoodzaakt zijn het faillissement van Wederpartij aan te vragen, dan is deze behalve rente en buitengerechtelijke kosten tevens verschuldigd de kosten verbonden aan het faillissement aanvragen, als honorarium van zijn procureur, omzetbelasting, griffierechten en andere kosten. Deze kosten is Wederpartij ook verschuldigd indien betaling na indiening van de faillissement aanvraag doch voor of tijdens de behandeling plaats vindt.

Artikel 10 Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen de Gebruiker en de Wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.
  • Advies op maat
  • Geen voorrijkosten
  • Gratis inmeten